Polisa OC

POLICA OC

Obowiązkowe ubezpieczenie OC dla biur rachunkowych z zakresu usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych. Warunki ubezpieczenia są zgodne z nowym rozporządzeniem Ministerstwa Finansów z dn. 6 listopada 2014 r.

Ubezpieczeniem OC objęta jest odpowiedzialność cywilna:

I. Przedsiębiorców wykonujących działalność w zakresie:
♦ usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych, za szkody wyrządzone w związku z prowadzoną działalnością.
♦ prowadzeniu w imieniu i na rzecz podatników, płatników i inkasentów, ksiąg podatkowych i innych ewidencji do celów podatkowych oraz udzielaniu im pomocy w tym zakresie
♦ sporządzaniu, w imieniu i na rzecz podatników, płatników i inkasentów, zezwoleń i deklaracji podatkowych lub udzielaniu im pomocy w tym zakresie

II. Z tytułu szkód będących następstwem zniszczenia, uszkodzenia, zaginięcia dokumentów związanych z wykonywaniem czynności zawodowych.

Kliknij, aby zobaczyć naszą polisę: polisa-z-dnia-12-03-2018.