PKPiR

PODATKOWA KSIĘGA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW

icon_24

Prowadzimy Podatkową Księgę Przychodów i Rozchodów dla:

♦ osób fizycznych
♦ spółek cywilnych
♦ spółek jawnych
♦ spółek partnerskich
rozliczenia osób osiągających dochody z najmu

icon_22

Oferujemy prowadzenie Ewidencji przychodów dla:

♦ osób fizycznych

♦ spółek cywilnych

osób osiągających dochody z najmu

Zapewniamy prowadzenie ksiąg przychodów i rozchodów zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 ze zmianami) w oparciu o dostarczone dowody księgowe, przy zachowaniu należytej staranności w rozumieniu k.c.

Zapewniamy prowadzenie ewidencji przychodów zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy z dnia 20 listopada 1998 r o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne. ( Dz. U. Nr 144, poz. 930) w oparciu o dostarczone dowody księgowe, przy zachowaniu należytej staranności w rozumieniu k.c.

WYKAZ CZYNNOŚCI

♦ aktualizacja danych objętych zgłoszeniem identyfikacyjnym oraz składanie niezbędnych informacji, po ich otrzymaniu od Zleceniodawcy,
♦ bieżące sygnalizowanie o zmianach w prawie podatkowym i bilansowym,
♦ aktywny udział w czynnościach sprawdzających i postępowaniu kontrolnym , dotyczącym okresu prowadzenia przez niego ksiąg podatkowych, poprzez składanie ustnych i pisemnych wyjaśnień,
♦ odpowiedzialność odszkodowawcza za rzeczywiste szkody poniesione przez Zleceniodawcę,
♦ konsultacje i uzgodnienia z prowadzącym pracownikiem Biura Rachunkowego „DEBET”,
♦ informacja finansowa dokonana w oparciu zapisy w Podatkowej Księdze Przychodów i Rozchodów,
♦ kontrola marży i wskaźnika dochodowości po zakończeniu roku podatkowego.
systematyczna informacja mailowa dla klientów biura „TAX ALERT” na temat najnowszych zmian w przepisach prawno-podatkowych

♦ wypłaconego wynagrodzenia,
♦ odpisów amortyzacyjnych,
♦ kosztu eksploatacji pojazdu,
♦ sprzedaży bezrachunkowej

♦ odbiór i weryfikacja rachunkowa dokumentacji źródłowej,
♦ weryfikacja dokumentacji księgowej pod względem formalnym
♦ ocena dokumentów księgowych w świetle prawa
♦ sporządzanie dowodów wewnętrznych na podstawie otrzymanej dokumentacji,
♦ rozliczanie raportów fiskalnych, sporządzanie faktur wewnętrznych oraz uzgodnienia sprzedaży,
♦ wprowadzanie zapisów do ksiąg.
♦ dokonanie wydruków księgi w celu sporządzenia miesięcznego rozliczenia w podatku dochodowym,
♦ dokonanie wydruków rejestrów w celu rozliczenia podatku VAT,
♦ rozliczenie podatków w deklaracjach w podatku dochodowym, w podatku VAT oraz przygotowanie stosownych przelewów,
♦ przechowywanie dokumentacji źródłowej i ksiąg za bieżący rok do czasu ich wydania zgodnie z umową.

♦ rozliczenie przebiegu pojazdu wraz ze sporządzeniem dowodu wewnętrznego,
♦ rozliczenie amortyzacji wraz ze sporządzeniem dowodu wewnętrznego,
♦ dokonanie zapisów w ewidencji wyposażenia.