Płace Kadry ZUS

PŁACE, KADRY, ZUS

♦ sporządzanie dokumentacji aktualizacyjnej płatnika lub ubezpieczonego,
♦ korekty błędów generowanych przez system komputerowy ZUS,
♦ korespondencja z ZUS i innymi instytucjami,
♦ przekaz elektroniczny deklaracji rozliczeniowych,
♦ konsultacje i uzgodnienia z prowadzącym pracownikiem Biura Rachunkowego „DEBET” Sp. z o.o.
♦ odpowiedzialność odszkodowawcza za rzeczywiste szkody poniesione przez Zleceniodawcę.

♦ wprowadzenie do systemu komputerowego zatrudnionego lub zwolnionego pracownika,
♦ obliczanie dodatkowych składników wynagrodzenia /ekwiwalenty, dodatki, odprawy, ryczałty/na podstawie informacji otrzymanej od Zleceniodawcy,
♦ sporządzanie listy płac pracowników z uwzględnieniem absencji
♦ zgłaszanie płatnika, ubezpieczonego do ubezpieczeń społecznych lub zdrowotnych,
♦ sporządzenie raportów miesięcznych i deklaracji rozliczeniowych wraz z dowodami zapłaty,
♦ wyrejestrowanie płatnika, ubezpieczonego z ubezpieczeń społecznych lub z ubezpieczenia zdrowotnego,
♦ przygotowanie dokumentacji niezbędnej do uzyskania zasiłku chorobowego,
♦ dokonywanie korekt i rozliczanie nadwyżek związanych z wypłatą zasiłku chorobowego,
♦ rozliczenia składki zdrowotnej wraz z zeznaniem rocznym,
♦ wprowadzenie do listy płac zmian wynagrodzeń uczniów,
♦ sporządzanie deklaracji na podatek dochodowy PIT-4R
♦ przygotowanie przelewów na podatek dochodowy,
♦ przygotowanie zasiłkowej listy płac,
♦ prowadzenie kart wynagrodzeń pracowników,
♦ korekty niespowodowane winą Zleceniodawcy,
♦ kontrola terminów płatności zaliczek i składek ubezpieczeniowych.
♦ Przygotowywanie informacji na pracowników PIT-11

 ♦ Zgłoszenie (aktualizacja) pracodawcy do PIP.
♦ Zgłoszenie (aktualizacja) pracodawcy do PIS.
♦ Dokumentacja zatrudnienia pracownika (sporządzenie projektu umowy o pracę wg wytycznych Zleceniodawcy; dostarczenie Zleceniodawcy kompletu niezbędnych druków do wypełnienia; zebranie niezbędnych informacji).
♦ Wyliczenie i kontrolowanie pracowniczego stażu pracy.
♦ Określenie i kontrolowanie praw urlopowych pracowników, weryfikacja przysługującego urlopu przy rozwiązywaniu umowy.
♦ Przygotowywanie informacji o zatrudnieniu z art. 29 § 3 kodeksu pracy oraz obwieszczeń o czasie pracy (art. 150 k.p.).
♦ Zakładanie i prowadzenie akt osobowych.
♦ Ustalanie obowiązków pracodawcy związanych z poszczególnymi zawodami lub stanowiskami, regulowanymi przez przepisy szczególne.
♦ Prowadzenie miesięcznej ewidencji czasu pracy (na podstawie dostarczonych list obecności) z uwzględnieniem rozliczania wszelkich nieobecności m.in. urlopy, choroba, opieka.
♦ Przygotowywanie dokumentacji przejmowania pracowników w trybie art. 23.
♦ Wystawianie zaświadczeń, korespondencja z urzędami (ZUS, US, urząd pracy).
♦ Zmiany treści umowy o pracę – porozumienia zmieniające.
♦ Kontrolowanie terminów badań lekarskich; przygotowywanie skierowań na badania.
♦ Kontrolowanie terminów szkoleń BHP.
♦ Dodatkowe umowy z pracownikami, np. o zakazie konkurencji, o wspólnej odpowiedzialności materialnej pracowników, o korzystaniu z prywatnego samochodu do celów służbowych – wersje standardowe.
♦ Rozliczenie pracownika powołanego do służby wojskowej.
♦ Przygotowywanie dokumentacji urlopu macierzyńskiego i urlopu wychowawczego.
♦ Przygotowywanie pism o rozwiązywaniu umów o pracę (porozumienie stron, wypowiedzenie, bez wypowiedzenia – standardowe).
♦ Ustalanie praw do odprawy, odszkodowania itp.
♦ Sporządzanie projektów świadectw pracy.
♦ Pomoc przy prowadzeniu zakładowego funduszu świadczeń socjalnych lub monitorowanie konieczności wypłacania świadczeń urlopowych.
♦ Sporządzanie zestawień danych kadrowych.
♦ Porady i opieka specjalisty ds. kadrowych; informowanie o zmianach w prawie pracy.
♦ Informowanie Zleceniodawcy o obowiązkach i uprawnieniach związanych z
zatrudnianiem pracowników.