Zmiany w PIT i składkach na ubezpieczenie zdrowotne – Polski Ład

Zmiany w podatku dochodowym od osób fizycznych, ryczałcie i składkach zdrowotnych.

1. Podwyższenie do 30 000 zł „kwoty wolnej” od podatku dla ogółu podatników obliczających podatek według skali podatkowej.

2. Podwyższenie do 120 000 zł progu dochodów, po przekroczeniu którego ma zastosowanie 32% stawka podatku.

3. Wprowadzenie ulgi dla klasy średniej – ulgi dla pracowników.

4. Zmiana podstawy wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz likwidacja możliwości jej odliczenia od podatku dochodowego od osób fizycznych

5. Zmiana wysokości kosztów podatkowych od przychodów otrzymywanych przez osoby pełniące obowiązki społeczne lub obywatelskie.

6. Zmiana regulacji normujących prawo do wspólnego opodatkowania dochodów małżonków i osób samotnie wychowujących dzieci również za rok w którym zawarto związek małżeński (o ile trwał do końca roku).

7. Dodanie nowego zwolnienia dotyczącego stypendiów doktorskich i innych środków finansowych otrzymanych w ramach konkursów na stypendia doktorskie.

8. Dodanie nowego zwolnienia dotyczącego przychodów uzyskanych z odpłatnego zbycia zabytków ruchomych na rzecz muzeum lub biblioteki.

9. Dodanie nowego zwolnienia dotyczącego dochodów uzyskanych przez wykonawcę kontraktowego z tytułu dostarczania towarów i usług siłom zbrojnym USA .

10. Dodanie zwolnienia dotyczącego odsetek otrzymanych w związku z nieterminową wypłatą należności zwolnionych od podatku na podstawie ustawy PIT.

11. Dodanie zwolnień, na podstawie których zwolnione od opodatkowania będą m.in. stypendia.

12. Zmiany w uldze rehabilitacyjnej – dodanie nowych tytułów (wydatków) uprawniających do odliczenia wszelkich wydatków poniesionych na przewóz osoby niepełnosprawnej i dzieci niepełnosprawnych do lat 16, (nie tylko związanych z przewozem na niezbędne zabiegi leczniczo-rehabilitacyjne).

13. Wprowadzenie preferencji dla podatników inwestujących w alternatywne spółki inwestycyjne.

14. Wprowadzenie ulg dla podatników uzyskujących przychody z działalności gospodarczej ponoszących koszty związane z innowacyjnością.

15. Wprowadzenie ulgi dla podatników wspierających działalność sportową, kulturalną oraz szkolnictwo wyższe i naukę

16. Wprowadzenie ulgi na zabytki dla  podatników  podatku PIT będący właścicielami lub współwłaścicielami zabytków nieruchomych.

17. Wprowadzenie możliwości jednoczesnego korzystania z ulgi na działalność B+R oraz preferencji IP Box.

18. Wprowadzenie ulgi na powrót

19. Wprowadzenie w ustawie PIT ryczałtu od przychodów zagranicznych osób przenoszących miejsce zamieszkania na terytorium Polski

20. Zmiany dotyczące cen transferowych.

21. Modernizacja przepisów dotyczących procedury poboru podatku u źródła.

22. Nowa forma publikowania formularzy PIT – publikowanie nie w rozporządzeniu lecz w BIP.

23. Wprowadzenie ulgi na robotyzację.

24. Wprowadzenie odliczeń dla kosztów związanych z wejściem na giełdę.

25. Przeniesienie konsekwencji podatkowych nielegalnego zatrudnienia pracownika na pracodawcę.

26. Wprowadzenie ulgi dla podatników, którzy ponieśli wydatki na nabycie terminala płatniczego oraz wydatki związane z obsługą transakcji płatniczych przy użyciu terminala płatniczego.

27. Poszerzenie katalogu składników wykorzystywanych w prowadzonej działalności, których sprzedaż po wycofaniu ich z działalności jest kwalifikowana do przychodów z działalności.

28. Zmiany w ustalaniu wartości początkowej składnika majątku przenoszonego z majątku prywatnego.

29. Regulacje dotyczące opodatkowania 70% zryczałtowanym podatkiem odpraw lub odszkodowań – rozszerzenie zakresu przedmiotowego regulacji.

30. Wyłączenie spod amortyzacji i ujmowania w ewidencji nieruchomości o charakterze mieszkalnym wykorzystywanych w prowadzonej działalności gospodarczej.

31. Zmiana zasad opodatkowania przychodów osiąganych z najmu lub dzierżawy.

32. Zmiany w zakresie opodatkowania przychodów z działalności gospodarczej ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych dla osób wykonujących zawody medyczne oraz zawody techniczne, (tj. architektów, inżynierów budownictwa, rzeczoznawców budowlanych) – z 17% na 14% oraz dla niektórych przychodów związanych ze świadczeniem usług w obszarze IT (z 15% na 12%).

33. Ograniczenie możliwości wyboru opodatkowania w formie karty podatkowej.

34. Modyfikacja zasad opodatkowania kartą podatkową działalności gospodarczej polegającej na świadczeniu usług w zakresie ochrony zdrowia ludzkiego lub świadczenia usług weterynaryjnych.

35. Obowiązek prowadzenia elektronicznie ksiąg i ich przesyłania.

36. Ograniczenie generowania sztucznych kosztów (ukrytej dywidendy) W przypadku stwierdzenia, że wypłacane świadczenie ma charakter ukrytej dywidendy, wartość tego świadczenia nie będzie kosztem uzyskania przychodu dla podatnika.

37. Przejściowy podatek dochodowy – możliwość ujawnienia wcześniej nieopodatkowanych dochodów.

38. Zmiany w zakresie przepisów dotyczących reorganizacji podmiotów