Wybór formy wpłacania zaliczek w formie kwartalnej, miesięcznej, uproszczonej.

Do 20 lutego możesz zgłosić zmianę sposobu opłacania zaliczek w formie miesięcznej, kwartalnej lub w formie uproszczonej.

Jeżeli rozliczasz podatek na zasadach ogólnych, masz obowiązek wpłacać zaliczki na podatek dochodowy co miesiąc, do 20 dnia następnego miesiąca.

Zaliczki można również płacić w systemie kwartalnym – do 20 dnia miesiąca następującego po kwartale, za który wpłacana jest zaliczka. Z tej formy mogą korzystać mali podatnicy oraz podatnicy rozpoczynający działalność. Małym podatnikiem jest przedsiębiorca, którego przychody brutto z prowadzonej działalności nie przekroczyły w poprzednim roku podatkowym kwoty 5.176.000 zł

Podatnicy, którzy w poprzednich latach rozliczali PIT na zasadach ogólnych albo według stawki liniowej, mogą płacić tzw. uproszczone zaliczki na podatek. Podatnicy, którzy wybrali metodę uproszczoną, opłacają zaliczki na podatek dochodowy w wysokości 1/12 kwoty wynikającej z zeznania rocznego:

1. Złożonego w roku poprzedzającym dany rok podatkowy.

2. W roku poprzedzającym dany rok podatkowy o 2 lata (jeśli w roku, o którym mowa w punkcie 1, nie wykazano podatku należnego).