Nowy zakres transakcji objętych odwrotnym obciążeniem

Odwrotne obciążenie od 2017 roku.
Z najnowszego projektu nowelizacji UoVAT wynika, iż rozszerzeniu ulegnie mechanizm odwrotnego obciążenia VAT o handel złotem i srebrem (kruszce nieobrobione plastycznie, w postaci półproduktu lub proszku o próbie mniejszej niż 0,325) handel biżuterią o próbie mniejszej niż 0,325 oraz handel procesorami (dodatkowy próg kwotowy w wysokości 20.000,00 PLN).

Mechanizm odwrotnego obciążenia dotyczyć będzie również świadczenia niektórych usług budowlanych, w przypadku gdy łącznie spełnione są następujące warunki:

  1. a) usługodawcą jest podatnik, o którym mowa w art. 15 ustawy o VAT, u którego sprzedaż nie jest zwolniona od podatku na podstawie art. 113 ust. 1 i 9 (zwolnienie limitu sprzedaży do 200 000zł)
  2. b) usługobiorcą jest podatnik, o którym mowa w art. 15, zarejestrowany jako podatnik VAT czynny.

Przepis o odwrotnym obciążeniu w przypadku usług budowlanych stosowany ma być,  (art. 17 ust. lh ustawy o VAT). Zmiana dotyczyć ma następujących usług budowlanych:

 

Poz. Symbol PKWiU Rodzaj usługi objętych mechanizmem odwrotnego obciążenia (zał. Nr 14 do ustawy o podatku od towarów i usług)
1. bez względu na Usługi symbol PKWiU Usługi w zakresie przenoszenia uprawnień do emisji gazów cieplarnianych, o których mowa w ustawie z dnia 12 czerwca 2015 r. o systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych (Dz. U. poz. 1223 oraz z 2016 r. poz. 266 i542)
2. 41.00.30.0 Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych (prace związane z budową nowych budynków. przebudową lub remontem istniejących budynków)
3. 43.11.10.0 Roboty związane z rozbiórką i burzeniem obiektów budowlanych
4. 43.12.11.0 Roboty związane z przygotowaniem terenu pod budowę, z wyłączeniem robót ziemnych
5. 43.12.12.0 Roboty ziemne: roboty związane z kopaniem rowów i wykopów oraz przemieszczaniem ziemi
6. 43.13.10.0 Roboty związane z wykonywaniem wykopów i wierceń geologiczno inżynierskich
7. 43.21.10.1 Roboty związane z wykonywaniem instalacji elektrycznych służących bezpieczeństwu
8. 43.21.10.2 Roboty związane z wykonywaniem pozostałych instalacji elektrycznych
9. 43.22.1 1.0 Roboty związane z wykonywaniem instalacji wodno kanalizacyjnych i odwadniających
10. 43.22.12.0 Roboty związane z wykonywaniem instalacji cieplnych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych
11. 43.22.20.0 Roboty związane z wykonywaniem instalacji gazowych
12. 43.29.11.0 Roboty związane z zakładaniem izolacji
13. 43.29.12.0 Roboty związane z zakładaniem ogrodzeń
14. 43.29.1 9.0 Pozostałe roboty instalacyjne, gdzie indziej niesklasyfikowane
15. 43.31.10.0 Roboty tynkarskie
16. 43.32.10.0 Roboty instalacyjne stolarki budowlanej
17. 43.33.10.0 Roboty związane z wykładaniem posadzek i oblicowywaniem śc jan
18. 43.33.21.0 Roboty związane z wykładaniem podłóg i ścian lastryko, marmurem, granitem lub łupkiem
19. 43.33.29.0 Pozostałe roboty związane z wykładaniem podłóg i ścian (włączając tapetowanie), gdzie indziej niesklasyfikowane
20. 43.34.10.0 Roboty malarskie
21. 43.34.20.0 Roboty szklarskie
22. 43.39.1 1.0 Roboty związane z wykonywaniem elementów dekoracyjnych
23. 43.39.19.0 Roboty związane z wykonywaniem pozostałych wykończeniowych robót budowlanych, gdzie indziej niesklasyfikowanych
24. 43.91.1 1.0 Roboty związane z wykonywaniem konstrukcji dachowych
25. 43.91.19.0 Roboty związane z wykonywaniem pozostałych prac dekarskich
26. 43.99.10.0 Roboty związane z zakładaniem izolacji przeciwwilgociowych i wodochronnych
27. 43.99.20.0 Roboty związane z montowaniem i demontowaniem rusztowań
28. 43.99.30.0 Roboty związane z fundamentowaniem, włączając wbijanie pali
29. 43.99.40.0 Roboty betoniarskie
30. 43.99.50.0 Roboty związane ze wznoszeniem konstrukcji stalowych
31. 43.99.60.0 Roboty związane ze wznoszeniem konstrukcji z cegieł i kamienia
32. 43.99.70.0 Roboty związane z montażem i wznoszeniem konstrukcji z elementów prefabrykowanych
33. 43.99.90.0 Roboty związane z wykonywaniem pozostałych specjalistycznych robót budowlanych, gdzie indziej niesklasyfikowanych
34. bez względu na symbol PKWiU Wypożyczanie konstrukcji i maszyn budowlanych wraz z operatorami i wynajem personelu dla tych usług