Od 2020 roku ulga na złe długi również w podatkach dochodowych

Od 2020 roku ulga na złe długi również w podatkach dochodowych

Od 1 stycznia 2020 r. wierzyciele zyskają możliwość pomniejszenia podstawy opodatkowania o kwotę wierzytelności. Warunkiem jest aby wierzytelność ta nie zostanie uregulowana lub zbyta w jakiejkolwiek formie w ciągu 90 dni od dnia upływu terminu jej płatności określonego w umowie lub fakturze (rachunku).

Zamiarem ustawodawcy było zatem zaadaptowanie w podatkach dochodowych mechanizmu „ulgi na złe długi” przyjętego w VAT.

Ulgę na złe długi” stosuje się w przypadku, gdy spełnione są łącznie następujące warunki:

1)
dłużnik na ostatni dzień miesiąca poprzedzającego dzień złożenia zeznania podatkowego nie jest w trakcie postępowania restrukturyzacyjnego, postępowania upadłościowego lub w trakcie likwidacji.

2)
od daty wystawienia faktury lub zawarcia umowy dokumentującej wierzytelność nie upłynęły 2 lata, w którym została wystawiona faktura lub została zawarta umowa. W przypadku gdy rok kalendarzowy, w którym wystawiono fakturę, jest inny niż rok kalendarzowy, w którym zawarto umowę – gdy nie upłynęły 2 lata. W obu przypadkach terminy liczy się od końca roku kalendarzowego późniejszej z tych czynności.

3)
transakcja handlowa zawarta jest w ramach działalności wierzyciela oraz działalności dłużnika. Dochody muszą podlegać opodatkowaniu podatkiem dochodowym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Ulga na złe długi w podatkach dochodowych zacznie obowiązywać już od nowego roku.