Niższa stawka CIT

Od 1 stycznia 2017 r. CIT 15%.
Stawka nie będzie jednak dotyczyć wszystkich podatników, a o jej zastosowaniu zadecyduje wysokość przychodów.

Ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych przewiduje obecnie dla wszystkich podatników jedną stawkę podatkową, która wynosi 19 proc. Stawka ta jest niezależna od rodzaju bądź charakteru podatnika. Ustawodawca zadecydował jednak, że od 1 stycznia 2017 r. w ustawie o CIT pojawi się, dodatkowa stawka podatkowa w wysokości 15 proc.
Z nowej, niższej stawki podatkowej skorzystać będzie mogła jednak jedynie określona grupa podatników, tj. mali podatnicy oraz podatnicy rozpoczynający działalność. Małym podatnikiem jest podatnik, u którego wartość przychodu ze sprzedaży brutto nie przekroczyła w poprzednim roku podatkowym 1,2 mln euro.

Stawka podatku nie będzie dostępna dla podatników którzy zostali utworzeni:

1. w wyniku przekształcenia, połączenia lub podziału podatników, z wyjątkiem przekształcenia spółki w inną spółkę, albo

2. w wyniku przekształcenia przedsiębiorcy będącego osobą fizyczną wykonującą we własnym imieniu działalność gospodarczą lub spółki niebędącej osobą prawną, albo

3. przez osoby prawne, osoby fizyczne albo jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej, które wniosły na poczet kapitału podatnika uprzednio prowadzone przez siebie przedsiębiorstwo, zorganizowaną część przedsiębiorstwa albo składniki majątku tego przedsiębiorstwa o wartości przekraczającej łącznie równowartość w złotych kwoty co najmniej 10 000 euro przeliczonej według średniego kursu euro ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski na pierwszy dzień roboczy października roku poprzedzającego rok podatkowy, w którym wniesiono te składniki majątku, w zaokrągleniu do 1000 zł,

4. przez osoby prawne, osoby fizyczne albo jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej wnoszące, tytułem wkładów niepieniężnych na poczet kapitału podatnika, składniki majątku uzyskane przez te osoby albo jednostki w wyniku likwidacji innych podatników, jeżeli te osoby albo jednostki posiadały udziały (akcje) tych innych likwidowanych podatników,

– nie stosuje się 15-procentowej stawki podatkowej w roku podatkowym, w którym rozpoczął on działalność, oraz w roku podatkowym bezpośrednio po nim następującym.

 

Wspomniany wyżej przepis ma zniechęcać podatników do dokonywania restrukturyzacji (takich jak zmiana formuły działalności lub sztuczne dostosowanie jej rozmiarów). Restrukturyzacja ta miałyby na celu skorzystanie ze stawki 15 proc.