Zmiany we wzorze świadectwa pracy już obowiązują

Zmiany we wzorze świadectwa pracy

Nowelizacja rozporządzenia w sprawie świadectwa pracy weszła w życie po upływie 7 dni od dnia ogłoszenia, czyli 23 maja 2023 r.

W świadectwie pracy zamieszcza się m.in. informacje niezbędne do ustalenia uprawnień ze stosunku pracy i uprawnień z ubezpieczeń społecznych. Dotychczasowy zakres informacji określony w rozporządzeniu ministra rodziny, pracy i polityki społecznej z 30 grudnia 2016 r. w sprawie świadectwa pracy, dotyczący:

 • okresu lub okresów zatrudnienia;
 • wymiaru czasu pracy pracownika w czasie trwania stosunku pracy;
 • rodzaju wykonywanej pracy lub zajmowanych stanowisk lub pełnionych funkcji;
 • trybu i podstawy prawnej rozwiązania lub podstawy prawnej wygaśnięcia stosunku pracy, a w przypadku rozwiązania umowy o pracę za wypowiedzeniem - strony stosunku pracy, która dokonała wypowiedzenia;
 • okresu, za który pracownikowi przysługuje odszkodowanie w związku ze skróceniem okresu wypowiedzenia umowy o pracę na podstawie art. 36(1) par. 1 kodeksu pracy;
 • urlopu wypoczynkowego przysługującego pracownikowi w roku kalendarzowym, w którym ustał stosunek pracy i wykorzystanego w tym roku;
 • wykorzystanego urlopu bezpłatnego i podstawy prawnej jego udzielenia;
 • wykorzystanego urlopu ojcowskiego;
 • wykorzystanego urlopu rodzicielskiego i podstawy prawnej jego udzielenia;
 • wykorzystanego urlopu wychowawczego i podstawy prawnej jego udzielenia;
 • okresu, w którym pracownik korzystał z ochrony stosunku pracy, o której mowa w art. 186(8) par. 1 pkt 2 kodeksu pracy;
 • zwolnienia od pracy przewidzianego w art. 188 Kodeksu pracy, wykorzystanego w roku kalendarzowym, w którym ustał stosunek pracy;
 • liczby dni, za które pracownik otrzymał wynagrodzenie, zgodnie z art. 92 Kodeksu pracy, w roku kalendarzowym, w którym ustał stosunek pracy;
 • okresu odbytej czynnej służby wojskowej lub jej form zastępczych;
 • okresu wykonywania pracy w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze;
 • wykorzystanego dodatkowego urlopu albo innego uprawnienia lub świadczenia, przewidzianego przepisami prawa pracy;
 • okresów nieskładkowych, przypadających w okresie zatrudnienia, którego dotyczy świadectwo pracy, uwzględnianych przy ustalaniu prawa do emerytury lub renty;
 • zajęcia wynagrodzenia za pracę w myśl przepisów o postępowaniu egzekucyjnym;
 • należności ze stosunku pracy uznanych i niezaspokojonych przez pracodawcę do dnia ustania tego stosunku z powodu braku środków finansowych;
 • informacji o wysokości i składnikach wynagrodzenia oraz o uzyskanych kwalifikacjach - na żądanie pracownika;

został rozszerzony o informacje w zakresie:

 • zwolnienia od pracy przewidzianego w art. 148(1) par. 1 kodeksu pracy, wykorzystanego w roku kalendarzowym, w którym ustał stosunek pracy (zwolnienie od pracy z powodu siły wyższej);
 • urlopu opiekuńczego wykorzystanego w roku kalendarzowym, w którym ustał stosunek pracy;
 • liczby dni pracy zdalnej, przewidzianej w art. 67(33) par. 1 kodeksu pracy, wykonywanej w roku kalendarzowym, w którym ustał stosunek pracy (okazjonalna praca zdalna).

Wzór świadectwa pracy określono w załączniku do rozporządzenia, przy czym dodatkowe informacje wprowadzone zmianami należy wykazać w ustępie 6, w punktach 1,3,10 (przy zmienionej dotychczasowej numeracji). Zmianą objęto również sposób prezentacji informacji o wykorzystaniu urlopu rodzicielskiego (obecnie pkt 6).

 

Podstawa prawna: