Zmiany w podatku dochodowym od osób fizycznych

Zmiany w podatku dochodowym od osób fizycznych polegają na:

1) zlikwidowaniu limitu zwolnienia w sytuacji, gdy zapomoga finansowana jest z określonych źródeł, np. z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych oraz

2) podniesieniu limitu zwolnienia zapomóg, jeżeli są finansowane z innych źródeł niż określone w przepisie rocznie do 6000 zł.

W takim przypadku wydatki poniesione na ich nabycie stanowiły koszty uzyskania przychodów w miesiącu oddania ich do używania bez konieczności ujmowania tych aktywów w ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych.Podwyższono kwotę wydatków na nabycie środka trwałego pozwalającej na zaliczenie ich bezpośrednio do kosztów uzyskania przychodów, czy też pominięcia tych aktywów w ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych. Od 1.01.2018 r. wynosi 10.000 zł.

1 Urzędowy wzór oświadczenia małżonków uzyskujących przychody z najmu
Przepisy nie określały urzędowego wzoru oświadczenia małżonków uzyskujących przychody z najmu. Wskazują jedynie, że oświadczenie takie należało złożyć w formie pisemnej do właściwego naczelnika urzędu skarbowego w terminie do 20 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym został otrzymany z tytułu najmu, podnajmu, dzierżawy, poddzierżawy oraz umowy o podobnym charakterze. Zgodnie z dodanym ust. 7 do art 8 u.p.d.o.f. w przypadku małżonków uzyskujących przychody z najmu, oświadczenie o opodatkowaniu całości przychodów przez jednego z nich, oraz zawiadomienie o rezygnacji z tego sposobu rozliczania przychodów z najmu można złożyć z wykorzystaniem wzoru oświadczenia/zawiadomienia określonego przez ministra właściwego do spraw finansów publicznych.
2.imit zwolnienia z PIT zapomóg wypłacanych z funduszu zakładowej lub międzyzakładowej organizacji związkowej (art. 21 ust. 1 pkt 9a u.p.d.o.f.)
Limit zwolnienia z podatku PIT wynosił 638 zł. Nowy limit ustalono w wysokości 1000 zł.
3.Opodatkowanie zapomóg losowych (art. 21 ust. 1 pkt 26 u.p.d.o.f.)
Zapomogi otrzymane w przypadku indywidualnych zdarzeń losowych, klęsk żywiołowych, długotrwałej choroby lub śmierci były wolne od podatku do wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty 2280 zł.
4.Limit zwolnienia z PIT przychodów z zamiany rzeczy lub praw (art. 21 ust. 1 pkt 32b u.p.d.o.f.)
Limit zwolnienia z podatku PIT wynosił 2280 zł. Nowy limit ustalono w wysokości 6000 zł.
5.Limit zwolnienia z PIT świadczeń otrzymanych z ZFŚS (art. 21 ust. 1 pkt 67 i 67b u.p.d.o.f.)
Limit zwolnienia z podatku PIT wynosił 380 zł - w przypadku kwot otrzymanych przez pracownika w związku z finansowaniem działalności socjalnej (art. 21 ust. 1 pkt 67 u.p.d.o.f.).

Dodatkowo w przypadku świadczeń ze źródeł innych niż ZFŚS otrzymywanych od pracodawcy, związanych z objęciem dziecka opieką dziennego opiekuna, uczęszczaniem dziecka do żłobka lub klubu dziecięcego zwolnienia obowiązywały do kwoty 400 zł lub do przedszkola do kwoty 200 zł (art. 21 ust. 1 pkt 67b u.p.d.o.f.).

Dla świadczeń otrzymywanych przez pracownika nowy limit ustalono w wysokości 1000 zł.

Z kolei w zakresie art. 21 ust. 1 pkt 67b u.p.d.o.f. zniesiono zróżnicowanie kwoty zwolnienia w zależności od rodzaju opieki sprawowanej nad dzieckiem i wprowadzenie jednego limitu w wysokości 1000 zł.

6.Limit zwolnienia dla wygranych w konkursach (art. 21 ust. 1 pkt 68 u.p.d.o.f.)
Limit zwolnienia z podatku PIT wynosił 760 zł. Ustalono nowy limit w wysokości 2000 zł.
7.Limit zwolnienia dla dopłat do wypoczynku (art. 21 ust. 1 pkt 78 u.p.d.o.f.)
Limit zwolnienia z podatku PIT wynosił 760 zł. Ustalono nowy limit w wysokości 2000 zł.
8.Wyższy limit dla jednorazowej amortyzacji Przepisy u.p.d.o.f. wskazywały, iż podatnicy mogą zrezygnować z dokonywania odpisów amortyzacyjnych od składników majątku, których wartość początkowa nie przekracza 3.500 zł.
9.Odpisy amortyzacyjne od aktywów otrzymanych pod tytułem darmym a koszty podatkowe
Art. 23 ust. 1 pkt 45a) u.p.d.o.f. określał, iż nie zalicza się do kosztów uzyskania przychodów odpisów amortyzacyjnych od wartości początkowej środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych:

a) nabytych nieodpłatnie, z wyjątkiem nabytych w drodze spadku lub darowizny, jeżeli:

• nabycie to nie stanowi przychodu z tytułu nieodpłatnego otrzymania rzeczy lub praw, lub

• dochód z tego tytułu jest zwolniony od podatku dochodowego, lub

• nabycie to stanowi dochód, od którego na podstawie odrębnych przepisów zaniechano poboru podatku.

Jak wskazano w uzasadnieniu zmian w u.p.d.o.f. odstępstwo – w zakresie ograniczenia możliwości amortyzacji składników aktywów nabytych w drodze spadku lub darowizny, jest wykorzystywane przez podatników do przeszacowywania podatkowej wartości składników majątku poprzez przekazywanie ich członkom najbliższej rodziny, korzystającym ze zwolnień w podatku od spadków i darowizn. Dzięki dokonaniu takiej darowizny obdarowany nabywa prawo do kosztowej amortyzacji danego składnika majątku, liczonej od jego aktualnej wartości rynkowej (której faktyczne zakwestionowanie w przypadku wartości niematerialnych i prawnych może być problematyczne) bez wykazywania jakichkolwiek przychodów z tego tytułu i mimo tego, iż składnik ten mógł już zostać zamortyzowany u darczyńcy.

Nowelizacja art. 23 ust. 1 pkt 45a u.p.d.o.f. przewiduje, iż nie zalicza się do kosztów uzyskania przychodów odpisów amortyzacyjnych od wartości początkowej środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych:

a) nabytych nieodpłatnie, jeżeli:

• nabycie to nie stanowi przychodu z tytułu nieodpłatnego otrzymania rzeczy lub praw, lub

• dochód z tego tytułu jest zwolniony od podatku dochodowego, lub

nabycie to korzysta ze zwolnienia od podatku od spadków i darowizn, lub

• nabycie to stanowi dochód, od którego na podstawie odrębnych przepisów zaniechano poboru podatku.

Zagadnienie budziło wiele kontrowersji i ostatecznie MF w specjalnym komunikacie ogłosiło, że amortyzacja dziedziczonego majątku powinna odbywać się na dotychczasowych zasadach. W odniesieniu do darowizn zaproponowane zostanie więc rozwiązanie, które umożliwi kontynuację amortyzacji. Zgodnie z komunikatem najpóźniej wraz z uchwaleniem tej ustawy planowane jest przywrócenie dotychczasowych zasad amortyzacji dla spadkobierców, ze skutkiem od 1.01.2018 r.

10.Amortyzacja WNiP a koszty podatkowe
Przepisy u.p.d.o.f. wskazywały, iż amortyzacji podatkowej mogły podlegać jedynie nabyte wartości niematerialne i prawne. Tym samym odpisy amortyzacyjne od wytworzonych przez podatników we własnym zakresie WNiP nie były zaliczane do kosztów podatkowych. Podatnicy w celu umożliwienia ujęcia w kosztach podatkowych posiadanych przez nich wartości niematerialnych i prawnych dokonywali ich zbycia a następnie zakupu, co pozawalało im już na rozpoczęcie amortyzacji. Nowelizacja dodała art. 23 ust. 1 pkt 45c u.p.d.o.f., który ogranicza możliwość zaliczenia do kosztów podatkowych odpisów amortyzacyjnych od wartości początkowej nabytych wartości niematerialnych i prawnych, o których mowa w art. 22b ust. 1 pkt 4-7, jeżeli uprzednio prawa te i wartości były przez podatnika nabyte lub wytworzone a następnie zbyte – w części przekraczającej przychód uzyskany z ich zbycia.

Podobnie skutki podatkowe wywołuje dodany art. 23 ust. 1 pkt 64 u.p.d.o.f., który wyłącza z kosztów uzyskania przychodów wszelkiego rodzaju opłaty i należności za korzystanie lub prawo do korzystania z praw i wartości, o których mowa w art. 22b ust. 1 pkt 4-7, nabytych lub wytworzonych przez podmiot i następnie zbytych – w części przekraczającej przychód uzyskany z ich zbycia.

11.Obowiązek zawiadomienia o prowadzeniu PKPiR
Zgodnie z art. 24a ust. 3a-3c u.p.d.o.f. podatnik prowadzący podatkową księgę przychodów i rozchodów obowiązany był poinformować naczelnika urzędu skarbowego o zaprowadzeniu tej księgi w roku podatkowym, jeżeli rozpoczął prowadzenie działalności gospodarczej lub w poprzednim roku prowadził księgi rachunkowe lub opodatkowany był w formach zryczałtowanych. Ponadto, jeżeli podatnik zawarł umowę z biurem rachunkowym na prowadzenie tej księgi, o fakcie tym również obowiązany był zawiadomić naczelnika urzędu skarbowego. Zikwidowano obowiązek zgłaszania prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów (PKPiR). Zmiana jest jednym z elementów upraszczających prowadzenie działalności gospodarczej.
12.Podatek dochodowy od nieruchomości komercyjnych
Przepisy nie regulowały podatku od nieruchomości komercyjnych. Art. 30g u.p.d.o.f. określa podatek dochodowy od przychodów z tytułu własności środka trwałego położonego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, którego wartość początkowa przekracza 10.000.000 PLN, w postaci:

1) budynku handlowo-usługowego sklasyfikowanego w Klasyfikacji jako budynek:

a) centrum handlowe,

b) dom towarowy,

c) samodzielny sklep i butik,

d) pozostały handlowo-usługowy;

2) budynku biurowego sklasyfikowanego w Klasyfikacji jako budynek biurowy, z wyłączeniem budynków urzędów pocztowych, urzędów miejskich, gminnych, samorządowych, ministerstw oraz budynków sądów i parlamentów. Nowy podatek wynosić ma 0,035% podstawy opodatkowania za każdy miesiąc. Podstawę opodatkowania stanowi  przychód odpowiadający wartości początkowej środka trwałego. Ustala się go na pierwszy dzień każdego miesiąca wynikającej z prowadzonej ewidencji. Na podatnikach ciąży obowiązek obliczania miesięcznych zaliczek na podatek i wpłacania ich na rachunek urzędu skarbowego w terminie do 20. dnia każdego miesiąca.

13.Zasady wpłacania zaliczek na PIT
Podatnicy osiągający dochody z działalności gospodarczej obowiązani byli wpłacać w ciągu roku zaliczki na podatek dochodowy (art. 44 ust. 1 u.p.d.o.p.). Podatnicy nie mają obowiązku wpłacania zaliczki, jeżeli kwota zaliczki podlegająca wpłacie w wysokości różnicy pomiędzy podatkiem należnym od dochodu osiągniętego od początku roku a sumą zaliczek wpłaconych od początku roku nie przekracza 1000 zł.

Norma ta dotyczy  podatników, którzy oprócz dochodów z działalności gospodarczej osiągają równocześnie dochody z najmu lub z działów specjalnych produkcji rolnej, dla których to dochodów oblicza się jedną zaliczkę.

Przyjęcie rozwiązania, zgodnie z którym podatnicy nie mają obowiązku wpłacania zaliczki w ściśle określonym przypadku oznacza, że mają prawo do jej wpłacenia. Wybór w tym zakresie pozostawia się zatem podatnikowi (art. 44 ust. 15 i 16 u.p.d.o.f.).