Limity podatkowe w 2017 r. będą wyższe

Limity podatkowe w 2017 r

Status małego podatnika VAT, PIT, CIT w 2017 r.

będą mieć przedsiębiorcy, których roczny przychód ze sprzedaży nie przekroczy 5157000 zł. Obecnie limit ten wynosi 5092000 zł.

Obliczenie limitów podatkowych kwot euro na złotówki opiera się na średnim kursie euro ogłoszonym przez NBP w pierwszym dniu roboczym października roku poprzedzającego rok, na który mają być wyliczone limity. 3 października 2016 r. średni kurs euro wyniósł 4,2976 zł (Tabela nr 191/A/NBP/2016).

Warto przypomnieć, że posiadanie statusu małego podatnika umożliwia korzystanie z kasowej metody rozliczeń VAT, kwartalnych rozliczeń VAT bez konieczności wpłacania zaliczek oraz jednorazowej amortyzacji środków trwałych.

Mali podatnicy oraz podatnicy rozpoczynający działalność gospodarczą mogą dokonywać jednorazowych odpisów amortyzacyjnych od wartości początkowej środków trwałych zaliczonych do grupy 3-8 Klasyfikacji, z wyłączeniem samochodów osobowych, gdy ich wartość początkowa w roku podatkowym, w którym zostały wprowadzone do ewidencji, nie przekracza równowartości 50.000 euro. W 2017 roku limit ten będzie wynosił 215.000 zł.

W 2017 roku wyższy próg przychodów w ryczałcie

Od 1 stycznia 2017 r. podniesiony został próg przychodów, który pozwala na opodatkowanie ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych z działalności gospodarczej do kwoty 250 000 euro.

Zatem podatnicy mogą opłacać w 2017 roku zryczałtowany podatek dochodowy w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych z pozarolniczej działalności gospodarczej jeżeli:

1) w 2016 roku (roku poprzedzającym rok podatkowy):

  1. a) uzyskali przychody z tej działalności, prowadzonej wyłącznie samodzielnie, w wysokości nieprzekraczającej 250 000 euro, lub
  2. b) uzyskali przychody wyłącznie z działalności prowadzonej w formie spółki, a suma przychodów wspólników spółki z tej działalności nie przekroczyła kwoty 250 000 euro.

2) rozpoczną wykonywanie działalności w 2017 roku i nie korzystają z opodatkowania w formie karty podatkowej – bez względu na wysokość przychodów.

Limit dot. prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów

Zmiany w ustawie o rachunkowości polegają na podniesieniu, z 1,2 mln euro obecnie do 2 mln euro, limitu przychodów. Podatnicy podatku dochodowego od osób fizycznych mogą prowadzić do tego limitu prowadzić podatkowe księgi przychodów i rozchodów.

Limity do ksiąg rachunkowych w kolejnych latach wynoszą:

2017 r.- 8 595 200 zł

2016r.- 5 092 440 zł

2015 r. - 5.010.600 zł

2014 r. - 5.059.560 zł

2013 r. - 4.936.560 zł

2012 r. – 5.293.440 zł

2011 r. – 4.784.400 zł

2010 r. – 5.067.120 zł