Category Archives: Podatki dla każdego

Od 2020 roku ulga na złe długi również w podatkach dochodowych

Od 2020 roku ulga na złe długi również w podatkach dochodowych Od 1 stycznia 2020 r. wierzyciele zyskają możliwość pomniejszenia podstawy opodatkowania o kwotę wierzytelności. Warunkiem jest aby wierzytelność ta nie zostanie uregulowana lub zbyta w jakiejkolwiek formie w ciągu 90 dni od dnia upływu terminu jej płatności określonego w umowie lub fakturze (rachunku). Zamiarem…
Czytaj dalej

VAT-zmiany 2019

VAT duże zmiany MF udostępniło białą listę podatników VAT za pomocą której można sprawdzić podatnika od kiedy jest zarejestrowany oraz jakie posiada rachunki bankowe. Podatnicy, zanim przeleją należność kontrahentom, będą musieli sprawdzić w nim dwie rzeczy: czy dostawca (usługodawca) jest na białej liście i czy widnieje na niej numer rachunku bankowego (spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej), na…
Czytaj dalej

Wybór formy wpłacania zaliczek w formie kwartalnej, miesięcznej, uproszczonej.

Do 20 lutego możesz zgłosić zmianę sposobu opłacania zaliczek w formie miesięcznej, kwartalnej lub w formie uproszczonej. Jeżeli rozliczasz podatek na zasadach ogólnych, masz obowiązek wpłacać zaliczki na podatek dochodowy co miesiąc, do 20 dnia następnego miesiąca. Zaliczki można również płacić w systemie kwartalnym – do 20 dnia miesiąca następującego po kwartale, za który wpłacana jest…
Czytaj dalej

Zmiany w podatku dochodowym od osób fizycznych

Zmiany w podatku dochodowym od osób fizycznych polegają na: 1) zlikwidowaniu limitu zwolnienia w sytuacji, gdy zapomoga finansowana jest z określonych źródeł, np. z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych oraz 2) podniesieniu limitu zwolnienia zapomóg, jeżeli są finansowane z innych źródeł niż określone w przepisie rocznie do 6000 zł. W takim przypadku wydatki poniesione na ich nabycie…
Czytaj dalej